Všeobecné podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro využití služeb studia VSM INTERIER DESIGN.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb.

 

1. Základní údaje

Poskytovatel služeb

VSM, spol. s r.o.

Znojemská 5333/82a, 586 01 00 Jihlava

 

IČO: 15526194

DIČ: CZ15526194

 

Kontaktní adresa studia:

VSM INTERIER DESIGN

Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava

Bankovní spojení: Volksbank Jihlava 4200100303/6800

 

2. Objednávky a způsob objednání

Služby lze objednávat v pracovní dny od 8.00 – 16.30 ve studiu nebo po dohodě s designérem a to vždy písemnou formou se souhlasem a podpisy obou smluvních stran.

Pro objednání je třeba vyplnit a podepsat formulář „Objednávka služeb studia VSM INTERIER DESIGN“, která je k dispozici ve studiu nebo jinde po dohodě s designérem.

Potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb vzniká smlouva o dílo.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je

a) v případě služby „návrhy interiéru“ – vytvoření návrhu interiéru na míru. Součástí návrhu je max. 2 varianty dispozičního řešení znázorněné formou půdorysu; 3D vizualizace s možností úprav (max. 2krát a to písemně jasně sdělené požadavky na korektury) ; seznam doporučených výrobků, zboží a materiálů s uvedením ceny a údaje, kde lze výrobky zakoupit.

b) v případě služby „poradenství“ – konzultace osobní nebo telefonická dle potřeb klienta. Minimální účtovaná jednotka času pro konzultace je 60 minut.

4. Ceny

Ceny za jednotlivé služby jsou kalkulovány individuálně podle charakteru projektu a klientovi jsou sděleny předem.

5. Dodací a platební podmínky

a) V případě služby „návrh interiéru“:

Na základě objednávky klient obdrží zálohovou fakturu ve výši 75% z celkové ceny za návrh. Faktura je splatná do 7 dnů na účet poskytovatele. Po jejím uhrazení vypracuje designér první návrh interiéru a dále pokračuje na návrhu dle vyjádření klienta.

Konečný návrh obdrží klient v elektronické podobě emailem nebo na žádost klienta možno dodat i v tištěné podobě. Konečný návrh je předán osobně nebo je zasílán elektronicky emailem nebo na dobírku na základě zaplacení zbývajících 25% z celkové ceny.

b) V případě služby „poradenství“:

Platbu za konzultaci hradí klient na místě na základě obdržené faktury.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta kompletního návrhu interiéru je stanovena na objednávce nebo jinak písemně dohodnuta s designérem. Pokud není dodací lhůta stanovena na objednávce, bude první návrh (samostatné jednotlivé místnosti) dodán do 14 dnů od uhrazení faktury a následné korektury do 7 dnů po klientově písemném sdělení připomínek a každé další vypracování úprav na základě písemných připomínek vždy do 7 dnů. Po písemném odsouhlasení vizualizace bude vypracován položkový seznam do 7 dnů. Lhůta začíná běžet dnem připsání zálohy na účet poskytovatele.

7. Odstoupení od smlouvy

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy před uhrazením zálohy či ceny kteroukoli ze stran nevznikají žádné sankce. Při odstoupení od smlouvy po zaplacení zálohy:

a) v případě služby „návrh interiéru“ V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá zaplacená záloha ve prospěch poskytovatele služeb. V případě, že od smlouvy odstoupí poskytovatel, budou objednavateli vyúčtovány pouze provedené práce, a to do 15 dnů po odstoupení od smlouvy.

b) V případě služby „poradenství“ Při odstoupení od smlouvy před vlastním plněním, kteroukoli ze stran se zaplacená částka vrací v plné výši.

8. Reklamace

Objednatel bere na vědomí, že vzhledem k povaze předmětu smlouvy – návrh interiéru na míru nebo poradenství – nelze odstoupit od smlouvy po převzetí plnění objednatelem. Poskytovatel služby se však zavazuje, že v případě nespokojenosti objednatele s celkovým návrhem interiéru nebo jednotlivými jeho položkami tento návrh přepracuje dle písemně specifikovaných požadavků objednatele k jeho spokojenosti.

Lhůta pro přepracování návrhu činí 3 týdny a počíná běžet dnem obdržení písemné (včetně e-mailové) reklamace objednatele.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Veškeré údaje, které klient zadává prostřednictvím formulářů studiu VSM INTERIER DESIGN slouží výhradně pro účely návrhu interiéru nebo konzultací.

Provozovatel studia prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

10. Závěrečná ustanovení

Podepsáním formuláře „Objednávka služeb VSM INTERIER DESIGN“ objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2012.

Ke stažení:

vseobecne-obchodni-podminky-id

 


  • VSM, spol. s.r.o.
  • Showroom VSM Porta Doors
  • Znojemská 5333/82a
  • 586 01 Jihlava
© VSM Design
  • +420 734 800 537
  • +420 725 937 876
  • porta@vsmjihlava.cz